Algemene voorwaarden - Scholing

1) Definities bij Lopende Zaken Nederland

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Scholing: onder scholing wordt verstaan elke activiteit die Lopende Zaken Nederland organiseert, van het begin tot het einde, waarvoor inschrijving nodig is. Dus ook een cursus of een workshop etc. valt onder het begrip scholing.
Deelnemer: een deelnemer is diegene die zich voor een scholing bij Lopende Zaken Nederland inschrijft of heeft ingeschreven.

Lopende Zaken Nederland: wordt verder afgekort in LZN

 

2) Inschrijving

U kunt zich alleen schriftelijk aanmelden voor een scholing. De inschrijving is pas definitief op het moment dat LZN in het bezit is van een inschrijfformulier en de wettelijke bedenktijd van 2 weken is verstreken. Bij inschrijving via de website geeft men aan dat akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden.

 

3) Aantal toe te laten cursisten

Het maximaal aantal deelnemers staat bij de betreffende scholing vermeld. LZN is gemachtigd bij een overschrijding van het aantal deelnemers een wachtlijst aan te leggen in volgorde van binnenkomst van de formulieren.

 

4) Certificaat

Deelnemers aan een scholing ontvangen aan het einde van de scholing dag een certificaat als bewijs van deelname, met daarop vermeld het aantal SBU (studie Belasting Uren) en of een scholing geaccrediteerd is en met hoeveel punten.

 

5) Afgelasting van de cursus

LZN houdt zich het recht voor een scholing te annuleren bij gebrek aan voldoende deelnemers of vanwege redenen van overmacht. In dit geval wordt 100% van inschrijfgeld geretourneerd.

 

6) Geheimhouding

De cursist is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de cursus worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als podotherapeut direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.

  1. Alle informatie die door cursist verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
  2. Alle documentatie zal voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

 

7) Aansprakelijkheid

LZN is niet aansprakelijk voor geleden schade, een en ander opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzorgen van de nascholing of voor praktijktoepassingen van hetgeen u in de cursus wordt meegedeeld noch voor eventuele gevolgschade.

 

8) Gebruik cursusmateriaal

Het aan u ter beschikking gestelde scholing materiaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de scholing zijn gesteld.

 

9) Betalings- en annuleringstermijn

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 3 weken voor de bijeenkomst.

Bij annulering wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Na deze datum is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd.

Wel kunt u een collega in uw plaats laten deelnemen, mits u dit vooraf schriftelijk aan ons doorgeeft.

Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de scholing worden ontzegd.

De betalingsverplichting voor de deelnemer vervalt hiermee niet.

Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld  zal LZN genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen.

volg ons: