Algemene voorwaarden - Lidmaatschap

(Lopende Zaken Nederland wordt verder in dit document afgekort als LZN)

 

1. Doelstelling kennisplatform

1.1 Wij zijn een (inter)nationaal toekomstgericht netwerk van enthousiaste (para)medici die elkaar versterken door samen te werken en gebruikmaking van elkaars talenten. Met behoud van eigen identiteit kunnen we professionaliseren en kwaliteit borgen. Ons doel is het ontzorgen van kleine zelfstandige zorgverleners door middel van samenwerken en gebruikmaking van elkaars expertise/sterke punten en tevens door samenwerking elkaar naar een grotere professionaliteit en kwaliteit brengen. Het netwerk van LZN is een ondersteunend netwerk waarbij “moeten” – “willen” wordt en de blinde vlek van een praktijk zichtbaar gemaakt wordt

1.2 Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door:

- kennis te delen
- lasten te delen
- ervaringen te delen
- krachten te delen
- (ont)moeten
- elkaar inspireren en ondersteunen op LZN dagen en via het forum op de website

 

2. Bedrijfslidmaatschap of business partner

2.1 Het lidmaatschap van het netwerk is gekoppeld aan een organisatie, niet aan het individu. Binnen het netwerk wordt de organisatie vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd persoon.

2.2 Voor lidmaatschap komen uitsluitend in aanmerking;

- Een organisatie die een expliciete ambitie hebben het serviceniveau van hun praktijk te verbeteren dan wel op peil te houden.

- De actieve (para)medicus die zich graag wil verbeteren en professionaliseren zonder daarbij de lol in het werk te verliezen en niet schuw is van gezamenlijk de schouders onder een project te zetten.

- De actieve (para)medicus die accepteert dat er gelijke zeggenschap en gelijkwaardigheid is binnen de organisatie van Lopende Zaken Nederland.

- De (para)medicus die de drive heeft om actief mee te doen en niet alleen te consumeren.

2.3 Het lidmaatschap is niet toegankelijk voor organisaties in een van de volgende branches: marktonderzoek, consultancy, training- en opleidingsbureaus. Dergelijke organisaties kunnen zich als business partner aanmelden bij het netwerk van LZN.

2.4 Een organisatie wordt vertegenwoordigd in het netwerk door één of meer individuele managers of medewerkers.

2.5 Een organisatie kan zich aansluiten bij het netwerk door aanmelding via het inschrijfformulier op de internetsite.

2.6 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor het volgende jaar verlengd indien niet met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden schriftelijk wordt opgezegd. De looptijd van een contract is van 1 januari t/m 31 december. Instappen later dan 1 januari dan gaat het contract in vanaf dat geldende kwartaal.

2.7 Het lidmaatschap geld is gebaseerd op het aantal FTE podotherapie binnen een organisatie. Hiervoor zijn er 3 schalen ingesteld. 1) 1-2 FTE 2) 3-5 FTE 3) 6 en meer FTE. Verandering van FTE in een lopend jaar wordt verrekend per kwartaal. Lid is verplicht dit tijdig te melden.

 

3. Contributie

3.1 De kosten van het netwerk worden gefinancierd vanuit de contributies van leden, de inschrijfkosten voor evenementen en vanuit eventuele additionele geldstromen.

3.2 Elk jaar opnieuw wordt beoordeeld of de contributie van het lopende jaar volstaat om de geplande activiteiten te financieren. Indien nodig kan de contributie worden verhoogd. Indien deze verhoging minder dan 15% is, dan vormt de verhoging geen grond voor opzegging. Bedraagt de verhoging meer dan 15%, dan is de contributieverhoging een grond voor opzegging. In dit geval geldt geen opzegtermijn.

3.3 Voor de contributie ontvangt het lid een factuur van het netwerk. Betaling van de contributie dient plaats te vinden binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Eerste aanmelding geschied de betaling via de website.

3.4 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.

 

4. Evenementen

4.1 Op de evenementenkalender op de website staat aangegeven welke evenementen er worden georganiseerd.

4.2 De geplande evenementen zijn toegankelijk voor leden en voor niet-leden. Leden betalen voor evenementen die door LZN georganiseerd worden, een sterk gereduceerd tarief. Ook collega´s van contactpersonen van lidorganisaties betalen het gereduceerde tarief.

4.3. Andere organisaties die evenementen op de agenda plaatsen, kunnen leden van het netwerk een gereduceerd tarief bieden. Dit is ter overweging aan de betreffende organisatie.

4.4 Indien er sprake is van een beperkt aantal plaatsen, dan hebben leden voorrang op niet leden.

4.5 Deelnemers aan evenementen kunnen tot twee weken voor aanvang van het evenement annuleren. Volledige deelnamekosten minus administratiekosten van € 25 worden terug gestort. Daarna worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

 

5. Commitment

5.1 Lidmaatschap van het netwerk betekent dat een organisatie zich committeert aan de uitgangspunten en doelstellingen van het netwerk. Dit houdt in dat leden een actieve bijdrage leveren in de vorm van bijvoorbeeld:

  • regelmatige deelname aan georganiseerde activiteiten
  • het organiseren van een evenement
  • uitwisseling van kennis en ervaring met leden

5.2 Door actief deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten laten leden zien dat netwerken alleen wat opleveren als deelnemers bereid zijn te investeren in het netwerk alvorens te kunnen oogsten.

 

6. Geheimhouding

6.1 Alle informatie die leden ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na voorafgaande goedkeuring door de partij die de informatie heeft verschaft (de “bron”)

6.2 LZN is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door deelnemers aan evenementen beschikbaar gestelde informatie.

 

7. Kennisuitwisseling

7.1 Ieder lid verklaart zich bereid om zijn of haar kennis en ervaring met anderen te delen. Andere partners zijn in principe niet gerechtigd deze kennis en ervaring aan derden beschikbaar te stellen (non-disclosure), tenzij na uitdrukkelijke toestemming van degene die de kennis beschikbaar heeft gesteld.

7.2 De uitwisseling van kennis en ervaring vindt in principe plaats middels de website en op de evenementen die door het netwerkmanagement worden georganiseerd.

 

8. Uittreding

8.1 Opzegging van een lidmaatschap kan alleen schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

8.2 Daarnaast kan het lidmaatschap van een organisatie worden beëindigd door het netwerkmanagement in de navolgende gevallen:

  • het lid komt de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van lidmaatschap, niet na;
  • de partner blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen;
  • bij faillissement of surseance van betaling van het lid (lees: de organisatie);

8.3 Het lidmaatschap is op organisatieniveau. Functiewijziging, ontslag, ziekte of overlijden van de vertegenwoordiger is geen reden voor beëindiging van het lidmaatschap. In een dergelijk geval zal er in overleg naar een passende oplossing gezocht worden.

volg ons: